Med Senseview som motor springer flera av våra kunder vidare och löser problem i den smarta och uppkopplade staden. Traditionella IOT-tillämpningar som uppkopplade badvatten, parkeringar och sopkärl var hett för fyra år sedan. Idag är det mer eller mindre standard i de städer som satsat inom IOT. Så vi tycker det är roligt att se nya typer av tillämpningar där verkliga problem och behov kan lösas. Med hjälp av relativt enkla sensorer och Senseviews regelverk för larm och vyer för historisk data öppnas möjligheterna upp. Här får du några exempel som kanske kan inspirera till nytänk kring vad IOT kan innebära för den smarta, uppkopplade staden.

Uppkopplade medicinkylar

Höganäs Energi vågar tänka nytt och satsar vidare. Ett av de senaste projekten som redan gett stora värden är uppkopplade medicinkylar hos Höganäs omsorg. Man började med en pilot och ett fåtal kylar för att påvisa värdet och kommer fortsätta utöka med fler då experimentet fallit väl ut. Det är framförallt temperaturen i medicinkylarna som man vill ha koll på. Med Senseviews regelmotor för larm vid höga temperaturer, samt vyer för historisk data kan avvikelser upptäckas lättare vilket i förlängningen ger en säkrare medicinhantering.

Dörrsensorer äldreboenden

Hur undviker man 100-åringen som försvann i verkligheten? Kanske genom att sätta magnetsensorer på ytterdörrarna som inte ska öppnas när personal inte är närvarande? I Höganäs körde man även detta projekt som en pilot på ett äldreboende. Sensorerna larmade vid ett fåtal tillfällen men personalen vidtog inga åtgärder som resultat av larmen. Därför är detta ett projekt man inte kommer skala upp i dagsläget. Precis som i flera andra fall vi varit med om är det alltså inte tekniken (sensorerna) eller plattformen som begränsar värdet, utan den mänskliga faktorn och ”processförändringen” som krävs för att få full nytta av lösningen. Även detta fall är intressant just ur perspektivet att det ofta är de ”mjuka” delarna som process och förändringsledning som krävs för att få full nytta av ett IOT-projekt.

När är det dags att vattna?

I början av året höll vi på All Binary en inspirationsworkshop över video som en del i en IOT-dag anordnad av Bjärekraft med deltagare från Båstads och Ängelholms kommun vilket har resulterat i flera nya projekt. Bjärekraft är en av våra ”äldsta” kunder och användare av Senseview. Flera fotbollsplaner och träd har utrustats med fuktsensorer för att veta när det är dags att vattna (och när man inte behöver vattna). Ett viktig led i att hushålla med vattnet i kommunerna och även öka trädens och gräsets livskraft.

Koll på värdefulla museiföremål

Järnvägens Museum i Ängelholm finns flera värdefulla föremål som är känsliga för fukt och temperaturstörningar. Genom några enkla sensorer kan nu museets personal säkerställa att föremålen mår bra utan att övervaka manuellt. Det ger också en trygghet till föremålens ägare i de fall där museet inte äger sina utställningsobjekt. Temperatursensorer kan alltså användas på fler områden än badvatten även om Bjärekraft var tidigt ute med just liveuppdaterad badtemperatur och denna snygga widget som bygger på Senseviews API.

För en mer inblick i andra projekt som en av våra mest aktiva kunder Höganäs Energi kör, läs här.